EGZAMIN ZAWODOWY 2022: Repetytoriom z prawa cywilnego i rodzinnego przed egzaminami zawodowymi radcowskimi i adwokackimi

Szanowni Państwo Aplikanci,
mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą edycję zajęć z prawa cywilnego materialnego i procesowego, które przygotują Państwa w najlepszy możliwy sposób do tej części egzaminu zawodowego, który czeka n Państwa już w marcu.
Zapraszam uprzejmie do zapoznania się z programem i ofertą szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany prawa materialnego i procesowego, w toku aplikacji, tj. od 2018r. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian procedury cywilnej w roku 2019 i ich wpływ na postępowanie I – instancyjne i apelacyjne – 10 godzin;
II. Prawo rzeczowe – 6 godzin
1/ zagadnienia z prawa rzeczowego, które pojawiały się w dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ istotne zagadnienia związane ze zniesieniem współwłasności rzeczy;
3/ zagadnienie nabycia własności rzeczy w drodze przeniesienia własności rzeczy (w tym w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), zasiedzenia, od nieuprawnionego;
4/ służebności;
5/ posiadanie i związane z nim roszczenia.
III. Prawo spadkowe – 2 godziny
1/ zagadnienia z prawa spadkowego, które pojawiały się w dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ testamenty, pod kątem zagadnień najczęściej występujących w postępowaniach nieprocesowych;
3/ zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz mieszane;
4/ zachowek;
5/ dział spadku.
IV. Prawo zobowiązań – 10 godzin
1/ zagadnienia z prawa zobowiązań, które pojawiały się w dotychczasowych zadaniach egzaminacyjnych;
2/ bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie- podobieństwa i różnice;
3/ czyny niedozwolone, w tym w kontekście dowodowym i procesowym;
4/ skarga paulińska;
5/ odsetki – rodzaje, sposoby ich wyliczenia oraz wpływ na wartość przedmiotu sporu i zaskarżenia;
6/ umowy cywilnoprawne – wybrane zagadnienia związane z formułowaniem umów, elementów koniecznych, fakultatywnych i ewentualnych.
V. Procedura cywilna – 12 godzin
1/ błędy w postępowaniu I – instancyjnym, w tym w postępowaniu dowodowym, rzutujące na zarzuty apelacyjne;
2/ zasady prawidłowego formułowania zakresu zaskarżenia i wniosków apelacji;
3/ zasady prawidłowego formułowania zarzutów procesowych
4/ zasady prawidłowego formułowania zarzutów materialnoprawnych;
5/ elementy postępowania nieprocesowego w kontekście apelacji.
6/ zagadnienie kosztów sądowych i postępowania oraz prawidłowość ich obliczania.
VI. Prawo rodzinne – 2 godziny
1/ zagadnienia spraw rozwodowych;
2/ podział majątku wspólnego.
VII. Omówienie przykładowych z zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, sprawdzenie apelacji przygotowanych przez uczestników repetytorium 10 godzin.

METODOLOGIA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zagadnienia wskazane w programie na bieżąco są dopasowywane do potrzeb grupy. Zajęcia prowadzone są metodą seminaryjno – konwersatoryjną, przy możliwie częstym angażowaniu uczestników zajęć do czynnego w nich udziału. Zajęcia są zaprojektowane w oparciu o przykłady z praktyki zawodowej prowadzącej, kazusy oraz dotychczasowe zadania egzaminacyjne.

MATERIAŁY:

Każdy z uczestników otrzyma cyfrowy zestaw 50 kazusów z każdej w/w dziedziny plus osiem opracowań autorskich dotychczasowych zadań egzaminacyjnych.

O WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w st. spocz. Dorota Gierczak.
Doświadczenie zawodowe:
1/ Sąd Rejonowy- wydział nieprocesowy
2/Sąd Okręgowy I i II instancja;
3/ Sąd Apelacyjny
4/ wykładowca:
– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy wykłady i ćwiczenia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego od około 15 lat, po około 120 godzin rocznie; nadto repetytoria przez egzaminem zawodowym;
– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu – wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów radcowskich od 3 lat – 27 godzin;
– KSSiP – wykłady i ćwiczenia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich- około 10 lat;
– Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy – ćwiczenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego materialnego – 3 lata;
– OIRP w Bydgoszczy, OIRP w Toruniu, OIRP w Koszalinie – wykłady i warsztaty dla radców prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego;
5/ egzaminator w toku egzaminu zawodowego radcowskiego w OIRP w Toruniu – 2 lata;
6/ przygotowanie dla Krajowej Izby Radców Prawnych wykładu online w przedmiocie zniesienia współwłasności rzeczy.

TERMINY ZAJĘĆ:

15-16 stycznia 2022, w godzinach, 9:30-16:30, w tym półgodzinna przerwa obiadowa

22-23 stycznia 2022, 9:30-16:30, w tym półgodzinna przerwa obiadowa

12-13 luty 2022, 9:30-16:30, w tym półgodzinna przerwa obiadowa

19-20 luty 2022, 9:30-16:30, w tym półgodzinna przerwa obiadowa

dodatkowe 5 godzin powtórzenia na dwa tygodnie przed egzaminem, ustalane indywidualnie z grupą


Cena zajęć wraz z materiałami: 1549 zł brutto
Grupy: 5 – 15osób
Zajęcia będą prowadzone przez komunikator Skype.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: znajdującego się pod powyższymi linkami kierującymi do poszczególnych edycji szkolenia
(lub)
Można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: mediacje.gierczak@wp.p
(lub)
Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 691 499 250.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN:

1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie – poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło. Dotyczy to również szkoleń online, gdzie za moment rozpoczęcia szkolenia uznajemy moment przekazania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej wskazaną przez klienta metodą.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% ceny szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
5. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.