Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) są prawa i obowiązki naszych drogich Użytkowniczek i Użytkownikow dotyczące dokonywania zakupów na  stronie www.mediatorpowszechny.pl (dalej zwanym Sprzedającym).
 2. Pojęcia spisane w naszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin nie uchyla ani nie wyłącza stosowania naszej Polityki Prywatności (https://www.mediatorpowszechny.pl/polityka-prywatnosci-2/ ). Klienta wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II

Procedura zakupu

1. Złożenie zamówienia

  1. Zamówienia na zakup książek i innych produktów dostępnych w Serwisie wymagają wypełnienia formularza online.
  2. Realizacja zamówienia książki odbywać się będzie za pośrednictwem oprogramowania Sprzedającego, a w razie problemów z ich obsługą – w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Klient po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres e-mail Użytkownika wskazany przy składaniu zamówienia.

2. Cena

  1. Ceny produktów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej Księgarni są podane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
  2. Sprzedający może udzielić Klientom rabatów od cen detalicznych zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie Księgarni. Rabaty nie sumują się.
  3. Zamówienia Klientów złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

3. Termin i forma płatności. Sposób dostawy

   1. GWO udostępnia poszczególnym kategoriom Klientów różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia.
   2. Wyboru formy płatności Klient dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.

4. Anulowanie zamówienia

    1. Zamówienie złożone przez Kupującego powinno być opłacone:
     1. niezwłocznie – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za karty kredytowej/debetowej.
     2. w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia – w przypadku płatności za towar zwykłym przelewem bankowym,
    2. Zamówienia nie opłacone w terminie płatności określonym powyżej nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu, a Kupujący wyraża zgodę na dokonanie korekty zerowej wystawionej mu faktury.

5. Zawarcie umowy

     1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą otrzymania przez Serwis płatności za złożone zamówienie (Serwis wysyła książki po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar).

6. Faktury VAT

  1. Każda sprzedaż produktów zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.
  2. Faktura VAT zostanie dostarczona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

7. Terminy dostawy

  1. Prawidłowo złożone i opłacone zamówienia książek i e-booków są realizowane najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych.
  2. GWO realizuje zamówienia wyłącznie z terenu Unii Europejskiej.

III

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, może odstąpić od umowy i zwrócić zamówioną książkę bez względu na przyczynę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej albo innej wskazanej przez niego osobie przesyłki zawierającej zamówiony towar – od zamówienia nie można odstąpić po przesłaniu przez Serwis cyfrowej kopii produktu.

IV

Reklamacje zamówionych książek

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych książek.
 2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem mediacje.gierczak@wp.pl (wpisując w temacie: „reklamacja”).
 3. Reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową podlegają:
  1. Wady fizyczne,
  2. niezgodność otrzymanego towaru z treścią zamówienia.
 4. Każdorazowo, w przypadku reklamacji, zostanie przesłany Kupującemu nowy egzemplarz książki.
 5. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Klientów będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.