Polityka prywatności i regulamin strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I COOKIES

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219), a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również: „ADO”) jest Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak, ul. Jachtowa 29/9, 62-030 Luboń, nr tel. 691 499 250, mediacje.gierczak@wp.pl

Jaki jest zakres stosowania polityki prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w przypadkach, w których ADO przetwarza dane osobowe w związku z funkcjonowaniem lub za pośrednictwem strony internetowej (dotyczy to przypadków, w których ADO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak również przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały przez ADO z innych źródeł).

ADO realizuje swoje obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu realizacji czynności związanych na Twoim żądaniem (np. z informacją na temat prowadzonej przez ADO działalności) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. w celu wykonania ciążących na ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa np. realizacji żądań organów kontroli, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na ADO na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w celu analitycznym, w tym lepszego doboru usług, optymalizacji procesów obsługi, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu zawarcia i wykonania umów, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją lub w celu podjęcia czynności na Twoje żądanie w celu zawarcia takiej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji ww. celów, np. skorzystania z określonych funkcjonalności naszej Strony (otrzymania informacji o nowych treściach znajdujących się na stronie www.mediatorpowszechny.pl w formie zapisania się do newslettera). Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Jakie rodzaje Twoich danych przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO, tj. uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności w ramach prowadzonej przez nas działalności lub działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług, systemów, narzędzi i programów IT oraz podmiotom obsługującym te systemy, narzędzia i programy; dostawcom usług hostingowych; dostawcom usług księgowych, rachunkowych, prawnych, podatkowych, kurierskich oraz operatorom pocztowym.

 

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przez okres niezbędny do korzystania z nich w celu, dla którego zostały zebrane:

 1. dane osobowe wynikające z zawieranych umów będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku;
 2. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego;
 3. jeśli wyrażona zostanie zgoda na przetwarzane danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosimy, możemy je przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały;
 4. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa, tj. 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 5. po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych, które przekażesz ADO, bądź które ADO pozyskał od innej osoby. Chcąc skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie na wskazany adres poczty elektronicznej ADO: mediacje.gierczak@wp.pl

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane (wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)) – masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z tego prawa należy wysłać żądanie na wskazany adres poczty elektronicznej ADO: mediacje.gierczak@wp.pl

 

 1. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –za pośrednictwem strony internetowej (www.uodo.gov.pl) lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych, o  których mowa w  niniejszej polityce prywatności  jest całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy zdecydujesz się odmówić ich podania, uprzejmie informuję, iż realizacja usług ADO na Twoją rzecz może okazać się niemożliwa.

 

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych

Przysługuje Tobie prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą. ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym zastrzeżeniem. Wyłączenie prawa do usunięcia danych osobowych następuje gdy  przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Dodatkowo, prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku czy do ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z poniższym zastrzeżeniem. Wyłączenie prawa do wniesienia sprzeciwu następuje w sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wówczas dochodzi do przetwarzania danych osobowych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W przypadku przetwarzania danych w zakresie Twojego adresu IP, typu przeglądarki, nazwy domeny typu systemu operacyjnego jest prawidłowa realizacja w niezbędnym zakresie polityki cookies (zob.. Polityka cookies).

 

 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Przysługuje Tobie prawo otrzymania danych osobowych, które dostarczyłeś do ADO oraz przekazanie tych danych osobowych innemu administratorowi. Masz prawo żądać, aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio, o ile jest to technicznie możliwe.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Tobie prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w poniższych sytuacjach:

 • gdy wniesiesz sprzeciw do przetwarzania danych osobowych, wtenczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych nastąpi do czasu stwierdzenia, czy sprzeciw jest nadrzędny wobec prawnej i uzasadnionej podstawy;
 • gdy sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;
 • gdy dane osobowe są potrzebne Tobie do ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, ale dane osobowe nie są już potrzebne ADO do przetwarzania;
 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na czas, który pozwoli ADO sprawdzić prawidłowość tych danych.

 

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Przysługuje Tobie prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Przysługuje Tobie również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa należy wysłać żądanie na wskazany adres poczty elektronicznej ADO: mediacje.gierczak@wp.pl

 1. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane samodzielnie – nie występuje współadministrowanie.

 

 1. POLITYKA COOKIES

 

 1. ADO może zbierać Twoje dane osobowe w sposób automatyczny za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej ADO, w ograniczonym zakresie. Dane te obejmują: adres IP, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, urządzeniu mobilnym), w czasie korzystania z serwisów internetowych.
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidującego przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Interesem ADO w tym przypadku jest umożliwienie użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej (niezbędne pliki cookies) oraz zwiększenia wydajności, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników (funkcjonalne poliki cookies). Pliki cookies zapamiętują Twoje preferencje w celu podnoszenia jakości realizowanych usług, trafności wyświetlanych informacji, poprawiania wyników wyszukiwania oraz śledzenie Twoich preferencji.
 4. ADO korzysta z 2 rodzajów cookies wymienionych poniżej:

– „sesyjne pliki cookies” – tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej. Umożliwiają one lepszą nawigację na stronie i dostosowują Twoje preferencje związane z korzystaniem ze strony.

– „stałe pliki cookies” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.

 1. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez ADO wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu (np. komputerze, urządzeniu mobilnym).
 2. W celu usunięcia lub modyfikacji istniejących plików cookies z urządzenia, można zrobić to korzystając z opcji przeglądarki.
 • przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;
 • przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
 • przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
 • przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
 • przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie;
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób, więc zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
 1. Pliki cookies od zewnętrznych serwisów. Na stronie znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

·       Pliki cookies Google Analitics

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

 

 1. SRODKI BEZPIECZENSTWA

W celu zapewniania bezpieczeństwa Twoich danych ADO stosuje między innymi następujące środki bezpieczeństwa:

– kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp do komputerów ADO tylko dla upoważnionych osób,

– firewall,

– system antywirusowy;

– tworzenie kopii zapasowej bazy i plików strony.

 

 1. LINKI ZEWNETRZNE

 

Strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od ADO stron internetowych. ADO nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.

 

 1. Przy zamówieniach na stronie kupujący wyrażają zgodę na przesłanie na ich wskazany adres e-mail faktur w wersji elektronicznej.
 2. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 38 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz. U. 2014 poz. 827  ze zm.], konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu e-booka. 
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ADO zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności.