Mediacja w ordynacji podatkowej

Właśnie pojawił się nowy projekt ordynacji podatkowej (do pobrania poniżej), a w niej… W rozdziale 11 – mediacja! Ok, entuzjazm entuzjazmem, ale idea zacna. Dowiedzmy się o niej nieco więcej.

W pierwszej kolejności – kiedy będzie można stosować mediację z organem podatkowym?

W przypadku wątpliwości co do stanu faktycznego w sprawie, w tym wtedy, gdy ich usunięcie w postępowaniu wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami niewspółmiernymi do rezultatu; 2) w przedmiocie charakteru albo wartości transakcji, czynności lub zdarzenia; 3) w przedmiocie zastosowania ulg w spłacie podatków, w szczególności rodzaju ulgi, którą należy zastosować, oraz sposobu jej zastosowania; 4) co do poszczególnych zagadnień wynikających w toku postępowania podatkowego; 5) gdy przepis szczególny tak stanowi.”

To jest pewien kamień węgielny, który może umożliwić organom podatkowym podejście bardziej proobywatelskie podejście. Jeżeli organy te będą miały swobodę, naturalnie w granicach rozsądku i nie będą się obawiały nadmiernych kontroli to widzę olbrzymi potencjał powyższego katalogu.

Nadrzędność

W przepisach wyżej wymienionego projektu, znajdziemy informację, że to organ podatkowy kieruje sprawę do mediacji, wyznacza mediatora oraz określa termin zakończenia mediacji. Brzmi to jak nieco mniejsza swoboda, ba, pewna nadrzędność organu podatkowego, ale w końcu to ordynacja podatkowa – można było się tego spodziewać. Nadmienię tylko, że maksymalny termin mediacji wynikającej z ordynacji podatkowej to termin dwumiesięczny, z możliwością ewentualnego przedłużenia. Ciekawe, czy podejście w kwestii przedłużeń będzie tak swobodne jak dotychczas w sądach.

Nowa lista mediatorów!

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia warunki, jakie powinni spełniać mediatorzy, z uwzględnieniem konieczności posiadania przez nich właściwej wiedzy, umiejętności oraz zachowania bezstronności i neutralności, sposób prowadzenia listy mediatorów oraz warunki dokonywania wpisów na nią i skreślenia z niej, a także wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia mediatorom i zwrotu na ich rzecz wydatków, mając na uwadze potrzebę skutecznego i efektywnego przeprowadzenia mediacji.”

Nowa lista mediatorów ma być prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Niestety brak jest jakichkolwiek wytycznych w materii wpisywania się na tę listę, wymogów dla mediatorów. Będę czekał na to z niecierpliwością – chyba tak jak każdy mediator i mediatorka.

Nowa ordynacja podatkowa <– Tutaj można pobrać