Projekt zmian kpc trafił mediatorów

W końcu koniec naruszeń etyki zawodowej mediatora – teoretycznie może się udać

Nie myślałem, że pochwalę projekt zmiany kpc, ale cieszę się, że w końcu ukróci to niektórym mediatorom możliwość manipulowania stronami w sprawach skierowanych do nich postanowieniem sądu – projekt – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Sprowadzało się to niejednokrotnie, do pobierania tzw. succes fee, które polegało np. na pobieraniu dodatkowej opłaty za mediację przeprowadzoną sukcesem, za co płaciły strony bezpośrednio, a sąd wypłacał dodatkowo wynagrodzenie należne z rozporządzenia. Nie mówię, że wszyscy to robili – bo robił to mało kto, ale niestety nawet na konferencjach takie osoby się tym chwaliły nie widząc w tym nic złego. Finito, koniec – i dobrze, oby.

25) w art. 98(1) § 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. Przysługujące mediatorowi wynagrodzenie i zwrot wydatków nie mogą być wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie §4.”;

Wynagrodzenie mediatora wróci na normalne tory?

Pojawia się również kwestia dyskusyjnej natury – dla mnie nieco gorzka, gdyż z dniem wejścia w życie tego projektu, a znając życie, w zakresie dotyczącym mediacji nikt nie wniesie żadnych poprawek, mediacja będzie kosztami procesowymi, które strony ponosić będą bezpośrednio. Znowu, gdyż kiedyś to rozwiązanie było już stosowane i było mniej bezpieczne dla mediatorów. Obecnie to skarb państwa i postanowienie sądu gwarantuje pewność zapłaty mediatorowi za wykonaną pracę. Zapisy projektu mają również swoją pozytywną stronę – w końcu wynagrodzenie mediatora zacznie być płacone na zasadach normalnego obrotu gospodarczego, a nie na podstawie widzimisię sądu, gdzie otrzymywaliśmy wynagrodzenie czasem po pół roku, albo i dłużej (ja sam wciąż czekam na wynagrodzenie z lutego 2018 roku).

w art. 183(5) dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „§ 2. Należności, o których mowa w § 1, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.”

Obowiązek informowania o mediacji – darmowa reklama zawsze mile widziana

Powstać ma nowy dział 2(1) “Organizacja postępowania”, gdzie zgodnie z nowym przepisem, mediacja będzie propagowana, jeżeli dobrze rozumiem, już przy każdym postępowaniu cywilnym.

Art. 205(2) . § 1. Równocześnie z doręczeniem pism, o których mowa w art. 2051 § 1, poucza się strony o: 1) możliwości rozwiązania sporu w drodze ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem;

oraz

205(6) . § 1. Na posiedzeniu przygotowawczym przewodniczący ustala ze stronami przedmiot sporu i wyjaśnia stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. § 2. Przewodniczący powinien skłaniać strony do pojednania oraz dążyć do ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności w drodze mediacji. W tym celu przewodniczący może poszukiwać ze stronami polubownych sposobów rozwiązania sporu, wspierać strony w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywać sposoby i skutki rozwiązania sporu, w tym skutki finansowe.

Ciąg dalszy nastąpi 🙂

——————————————————————————————————————–

Zaciekawił Cię ten artykuł? Nie zapomnij podzielić się nim ze znajomymi i polubić naszego fanpage’a https://www.facebook.com/MediatorPowszechny/

 

Jesteś w konflikcie? Poszukujesz pomocy ze swoim sporem? Skontaktuj się z mediatorem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 17 (691 499 250), tudzież całodobowo do kontaktu mailowego (mediacje.gierczak@wp.pl).